Informácia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom je Družstvo lekární, Geromettu 1, 010 01 Žilina, IČO 36430862, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Dr, vložka č. 10081/L (ďalej “DL”) a sprostredkovateľmi sú:

 • Lekáreň Agapé, Nábrežie 765/1, 029 01 Námestovo, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Paulína Kšenzuľáková
 • Lekáreň Alfa, SNP 1203, 026 01 Dolný Kubín, zodpovedný farmaceut: Mgr. Miroslava Ištvánová
 • Lekáreň Anna-Mária, Kysucký Lieskovec 72, 023 34 Kysucký Lieskovec , zodpovedný farmaceut: Mgr. Anna Marčanová
 • Lekáreň Anna-Mária, 1. mája 1503, 023 02 Krásno nad Kysucou, zodpovedný farmaceut: Mgr. Danica Kostolianská
 • Lekáreň Apis, Opatovská 15, 911 01 Trenčín, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Silvia Grbáliková
 • Lekáreň Apotheka, Dolné Bašty 3A, 917 01 Trnava, zodpovedný farmaceut: Mgr. Darina Vibochová
 • Lekáreň Chirimpex, Modrová 72, 916 35 Modrová /v zdravotnom stredisku/, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Elena Oravcová
 • Lekáreň Cyprián, Ludvíka Svobodu 2689/74 , 058 01 Poprad, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Igor Kišška
 • Lekáreň Delta, Inovecká 9, 911 01 Trenčín, zodpovedný farmaceut: Mgr. Zuzana Václavová
 • Lekáreň Fontána, Palárikova 1083, 022 01 Čadca, zodpovedný farmaceut: Mgr. Ľubomíra Minarovičová
 • Lekáreň Kamilka, Hollého 42, 071 01 Michalovce, zodpovedný farmaceut: Mgr. Hana Gombošová
 • Lekáreň Lipa, Sládkovičová 738/24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Ladislav Lukáš
 • Lekáreň Mandragora, Hlinská 16, 010 01 Žilina, zodpovedný farmaceut: Mgr. Marie Jablonská
 • Lekáreň Marianum, Andreja Žarnova 9, 917 02 Trnava, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Mária Rubintová
 • Lekáreň MedikCentrum, Zlatovská 2210, 911 05 Trenčín, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Daniela Košíková
 • Lekáreň Na Bulvári, Antona Bernoláka 54, 010 01 Žilina, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Daniela Polačková
 • Lekáreň na Rínku, Stará Bystrica 537, 023 04 Stará Bystrica, zodpovedný farmaceut: Mgr. Jarmila Šturcová
 • Lekáreň Na Sihoti, Martina Rázusa 1471, 911 01 Trenčín, zodpovedný farmaceut: Mgr. Ľuboš Ferenec
 • Lekáreň Paracelsus, Stred 44, 023 54 Turzovka, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Igor Minarovič, PhD.
 • Lekáreň Paracelsus, Klokočov 1146, 023 22 Klokočov, zodpovedný farmaceut: Mgr. Bohdana Hamranová
 • Lekáreň pod Inovcom, Trenčianske Jastrabie 254, 913 22 Trenčianske Jastrabie, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Henrich Zverbík
 • Lekáreň pod Kalváriou, Oščadnica 1797, 023 01 Oščadnica, zodpovedný farmaceut: Mgr. Martina Maráčková
 • Lekáreň Podbreziny, Smrečianska 677, 031 04 Liptovský Mikuláš, zodpovedný farmaceut: Mgr. Viera Mokrišová
 • Lekáreň Pri Nástupišti, T. Vansovej 1699/69, 020 01 Púchov, zodpovedný farmaceut: Mgr. Martin Škyta
 • Lekáreň pri Váhu, Jazerná 15, 945 01 Komárno, zodpovedný farmaceut: Mgr. Kristína Kánaiová
 • Lekáreň Signum, Nábrežie Hornádu 11, 052 01 Spišská Nová Ves, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Daniela Filippová
 • Lekáreň Sihoť 2, Gagarinova 1, 911 01 Trenčín, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Alena Margetínová
 • Lekáreň Skalica, Štefánikova 9, 909 01 Skalica, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Diana Giba
 • Lekáreň Sophia, Cerová 76, 906 33 Cerová, zodpovedný farmaceut: Mgr. Miroslav Molčan
 • Lekáreň Sophia, Plavecký Mikuláš 294, 906 35 Plavecký Mikuláš, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Ľudmila Popovičová
 • Lekáreň Stankovce, Trenčianske Stankovce 400, 913 11 Trenčianske Stankovce, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Škytová Marta
 • Lekáreň Sv. Lukáša, Belanského 297, 024 01 Kysucké Nové Mesto, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Štefan Grešák
 • Lekáreň Svrčinovec, Svrčinovec 200, 023 12 Svrčinovec, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Antonín Kozák
 • Lekáreň Tilia 3, Hviezdoslavova 870, 034 95 Likavka, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Ivica Blahútová
 • Lekáreň u Murína, Bernolákova 252, 028 01 Trstená, zodpovedný farmaceut: Mgr. Ingrid Bombová
 • Lekáreň U zlatej sovy, Poliklinika Smokovec 27, 062 01 Smokovec, zodpovedný farmaceut: PharmDr. Marián Švirloch
 • Lekáreň Včela, Tatranské námestie 1, 058 01 Poprad, zodpovedný farmaceut: Mgr. Jaroslav Vnenčák
 • Lekáreň Verbascum, Palárikova 308, 905 01 Senica (staré sídlisko), zodpovedný farmaceut: PharmDr. Ľubica Krajčírová

Účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie lekárenskej starostlivosti a ďalších služieb v lekárňach sprostredkovateľov v súlade s platnou legislatívou, najmä ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje je pacient – držiteľ Karty zdravia® povinný poskytnúť, ak tak stanovuje osobitný zákon. Ostatné osobné údaje klient DL poskytuje dobrovoľne.

 • zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame,
 • zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.
Osobné údaje držiteľa Karty zdravia® nie sú sprístupňované tretím osobám.
Osobné údaje držiteľa Karty zdravia® nie sú poskytované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon alebo je poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi DL a držiteľa Karty zdravia®.
Osobné údaje držiteľa Karty zdravia® nie sú zverejňované.
Oprávnenie získavať osobné údaje v mene DL vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) a zo zmlúv medzi DL a sprostredkovateľmi.
Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene DL, môže klient žiadať písomnou formou od DL na adrese:

Družstvo lekární
Geromettu 1
010 01 Žilina

Späť na začiatok stránky