Všeobecné záväzné podmienky Karty zdravia®

 1. Projekt KARTA ZDRAVIA®

je zameraný na pacientov a klientov lekární združených v Družstve lekární (Geromettu 1, 010 01 Žilina, IČO 36430862, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Dr, vložka č. 10081/L, ďalej “DL”), ktorí majú záujem využívať nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti. Jedná sa o lekárne:

Lekáreň Agapé, Nábrežie 765/1, 029 01 Námestovo
Lekáreň Alfa, SNP 1203, 026 01 Dolný Kubín
Lekáreň Anna-Mária, Kysucký Lieskovec 72, 023 34 Kysucký Lieskovec
Lekáreň Anna-Mária, 1. mája 1503, 023 02 Krásno nad Kysucou
Lekáreň Apis, Opatovská 15, 911 01 Trenčín
Lekáreň Apotheka, Dolné Bašty 3A, 917 01 Trnava
Lekáreň Chirimpex, Modrová 72, 916 35 Modrová /v zdravotnom stredisku/
Lekáreň Cyprián, Ludvíka Svobodu 2689/74 , 058 01 Poprad
Lekáreň Delta, Inovecká 9, 911 01 Trenčín
Lekáreň Fontána, Palárikova 1083, 022 01 Čadca
Lekáreň Kamilka, Hollého 42, 071 01 Michalovce
Lekáreň Lipa, Sládkovičová 738/24, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Lekáreň Mandragora, Hlinská 16, 010 01 Žilina
Lekáreň Marianum, Andreja Žarnova 9, 917 02 Trnava
Lekáreň MedikCentrum, Zlatovská 2210, 911 05 Trenčín
Lekáreň Na Bulvári, Antona Bernoláka 54, 010 01 Žilina
Lekáreň na Rínku, Stará Bystrica 537, 023 04 Stará Bystrica
Lekáreň Na Sihoti, Martina Rázusa 1471, 911 01 Trenčín
Lekáreň Paracelsus, Stred 44, 023 54 Turzovka
Lekáreň Paracelsus, Klokočov 1146, 023 22 Klokočov
Lekáreň pod Inovcom, Trenčianske Jastrabie 254, 913 22 Trenčianske Jastrabie
Lekáreň pod Kalváriou, Oščadnica 1797, 023 01 Oščadnica
Lekáreň Podbreziny, Smrečianska 677, 031 04 Liptovský Mikuláš
Lekáreň Pri Nástupišti, T. Vansovej 1699/69, 020 01 Púchov
Lekáreň pri Váhu, Jazerná 15, 945 01 Komárno
Lekáreň Signum, Nábrežie Hornádu 11, 052 01 Spišská Nová Ves
Lekáreň Sihoť 2, Gagarinova 1, 911 01 Trenčín
Lekáreň Skalica, Štefánikova 9, 909 01 Skalica
Lekáreň Sophia, Cerová 76, 906 33 Cerová
Lekáreň Sophia, Plavecký Mikuláš 294, 906 35 Plavecký Mikuláš
Lekáreň Stankovce, Trenčianske Stankovce 400, 913 11 Trenčianske Stankovce
Lekáreň Sv. Lukáša, Belanského 297, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Lekáreň Svrčinovec, Svrčinovec 200, 023 12 Svrčinovec
Lekáreň Tilia 3, Hviezdoslavova 870, 034 95 Likavka
Lekáreň u Murína, Bernolákova 252, 028 01 Trstená
Lekáreň U zlatej sovy, Poliklinika Smokovec 27, 062 01 Smokovec
Lekáreň Včela, Tatranské námestie 1, 058 01 Poprad
Lekáreň Verbascum, Palárikova 308, 905 01 Senica (staré sídlisko)


 

Všeobecné podmienky stanovujú pravidlá pre získanie členstva v programe a popisujú práva a povinnosti oboch zúčastnených strán.

 1. Začlenenie do projektu

O začlenenie do projektu môže požiadať každá fyzická osoba nad 18 rokov, u mladších osôb je povinné pripojiť písomný súhlas zákonného zástupcu. Podmienkou začlenenie do projektu je vypísanie prihlášky. Vydaním Karty zdravia® a podpísaním súhlasu zo spracovaním jeho osobných údajov a všeobecnými podmienkami sa záujemca stáva držiteľom Karty a účastníkom projektu. Členstvo v projekte a výhody s týmto spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.

3.Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov záujemca súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. pre účely spracovania a poskytovania služieb pokročilej lekárenskej starostlivosti a ďalších služieb v lekárňach združených v DL uvedených v bode 1. Získané osobné údaje sa Družstvo lekární i subjekt prevádzkujúci lekáreň zaväzuje chrániť a uchovávať v súlade s platnou právnou úpravou. Údaje budú uchovávané počas trvania členstva v projekte. Držiteľ Karty zdravia® má kedykoľvek možnosť písomne zrušiť účasť v projekte a tým aj súhlas s uchovávaním a spracovávaním jeho osobných údajov.

4.Vydanie Karty zdravia®.

Záujemca získava Kartu zdravia® hneď po začlenení do projektu, priamo v lekárni (vo výnimočných prípadoch po vzájomnom dohovore inak). Podmienkou je správne uvedenie potrebných údajov v prihláške. Kartu zdravia® zostáva majetkom lekárne, ktorá ju vydala, a je záujemcovi bezplatne zapožičaná. Držiteľ Kartu zdravia® je povinný ju chrániť pred zničením, stratou alebo odcudzením.
Každá Karta zdravia® je a zostáva majetkom Družstva lekární a lekárne, ktorá Kartu vydala. Karta je neprenosná a výhody z nej vyplývajúce môže čerpať iba jej držiteľ.

5.Výhody spojené s účasťou v projekte Karta zdravia®.

Držiteľ Karty zdravia® má nárok na využívanie viacerých výhod. Podmienky čerpania výhod môžu byť zo strany Družstva lekární a jednotlivých lekární priebežne jednostranne menené, najmä ak ide o zmeny súvisiace so zmenami v oblasti legislatívy súvisiacej s poskytovaním lekárenskej starostlivosti. Oznámenie o zmene podmienok čerpania výhod spolu s aktuálnym zoznamom ponúkaných výhod budú vždy zverejnené a dostupné na tejto internetovej stránke, , prípadne budú dostupné k nahliadnutiu aj na vyžiadanie v každej lekárni Družstva lekární v Slovenskej republike.
Medzi poskytované výhody patrí najmä využívanie nadštandardných služieb lekárenskej starostlivosti:

 • meranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu, cukrov a tuku v krvi, stanovovanie celkového srdcovo-cievneho rizika, (vyhodnotenie rizika závažných srdcovo-cievnych komplikácií, najmä infarktu myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhody), ktoré sú prevádzané v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK a Slovenskou lekárnickou komorou v rámci spoločného projektu prevencie kardiovaskulárnych ochorení Vaše srdce
 • ďalšie testy na požiadanie – vredová choroba žalúdka (test na Helicobacter pylori), testy na omamné a psychotropné látky a pod.,
 • bezplatné liekové poradenstvo (objasnenie účinku lieku, správna schéma dávkovania, možné vedľajšie a nežiaduce prejavy, iné upozornenia k užívaniu, informácie k uchovávaniu liekov, atď.),
 • sledovanie liekovej histórie a liekového rizika (sledovanie a zhodnotenie všetkých používaných liekov i výživových doplnkov z hľadiska ich bezpečnosti a účinnosti najmä pri ich kombinácii, základné odporúčania týkajúce sa úpravy životného štýlu a pod.),
 • sledovanie zdravotných údajov a rizík (krvná skupina, alergie, výsledky meraní a pod.),
 • možnosť poskytnutia všetkých služieb aj mimo otváracích hodín po predchádzajúcom dohovore,
 • telefonické poradenstvo a pomoc,
 • špeciálny program pre chronicky chorých pacientov (diabetikov, alergikov, kardiakov, pacientov ZŤP a pod.), Od 1.4.2009 až do odvolania je program pozastavený.Viac o dôvodoch v novinkách.
 • poradenstvo v oblasti dermatologickej kozmetiky,
 • zvýhodnené ceny doplnkového sortimentu (vitamíny, rastlinné prípravky, liečebná kozmetika a pod.).
 1. Strata alebo odcudzenie Karty zdravia®.

Stratu, poškodenie alebo odcudzenie Karty je jej držiteľ povinný bezodkladne ohlásiť v lekárni, ktorá Kartu vydala, prípadne v ktorejkoľvek inej lekárni DL alebo priamo Družstvu lekární, Geromettu 1, 010 01 Žilina, dl@dl.sk.
Nová Karta bude záujemcovi na požiadanie vydaná za úhradu 1,66 EUR (50,- Sk) (bez DPH). Všetky informácie z pôvodnej Karty budú prevedené na novú Kartu.

 1. Ukončenie členstva v programe zákazníckych kariet.

Držiteľ Karty zdravia® môže kedykoľvek písomne požiadať o ukončenie účasti v projekte. Klient, ktorý ukončil účasť v projekte, stráca nárok na všetky výhody vyplývajúce z členstva bez náhrady.
Účasť v projekte je automaticky ukončená smrťou držiteľa Karty, alebo jeho prehlásením za mŕtveho.
Členstvo v projekte Karty zdravia® zaniká automaticky, ak jej držiteľ nevyužije službyniektorej z lekární DL po dobu 90 dní. Držiteľ Karty tým stráca nárok na všetky výhody vyplývajúce z členstva bez náhrady.

 1. Zmena všeobecných obchodných podmienok.

Družstvo lekární i každá lekáreň, ktorá vydáva Karty zdravia® si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienkach, dopĺňanie a rušenie výhod spojených s projektom Kariet zdravia®. Informácia o zmene všeobecných podmienok bude včas uverejnená na internetovej stránke www.kartazdravia.sk a na prístupnom mieste v každej lekárni.

 1. Ukončenie programu zákazníckych kariet.

Družstvo lekární i každá lekáreň, ktorá vydáva Karty zdravia® si vyhradzuje právo na ukončenie projektu Karta zdravia®. Termín prípadného ukončenia bude v dostatočnom predstihu uverejnený na internetovej stránke www.kartazdravia.sk a na prístupnom mieste v každej lekárne. Po termíne ukončenia projektu nebudú žiadne Karty vydávané.

Späť na začiatok stránky