Všeobecné záväzné podmienky Karty zdravia®

 1. Projekt KARTA ZDRAVIA®

je zameraný na pacientov a klientov lekární združených v Družstve lekární (Geromettu 1, 010 01 Žilina, IČO 36430862, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Dr, vložka č. 10081/L, ďalej “DL”), ktorí majú záujem využívať nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti. Jedná sa o lekárne:


 

Všeobecné podmienky stanovujú pravidlá pre získanie členstva v programe a popisujú práva a povinnosti oboch zúčastnených strán.

 1. Začlenenie do projektu

O začlenenie do projektu môže požiadať každá fyzická osoba nad 18 rokov, u mladších osôb je povinné pripojiť písomný súhlas zákonného zástupcu. Podmienkou začlenenie do projektu je vypísanie prihlášky. Vydaním Karty zdravia® a podpísaním súhlasu zo spracovaním jeho osobných údajov a všeobecnými podmienkami sa záujemca stáva držiteľom Karty a účastníkom projektu. Členstvo v projekte a výhody s týmto spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.

3.Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov záujemca súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. pre účely spracovania a poskytovania služieb pokročilej lekárenskej starostlivosti a ďalších služieb v lekárňach združených v DL uvedených v bode 1. Získané osobné údaje sa Družstvo lekární i subjekt prevádzkujúci lekáreň zaväzuje chrániť a uchovávať v súlade s platnou právnou úpravou. Údaje budú uchovávané počas trvania členstva v projekte. Držiteľ Karty zdravia® má kedykoľvek možnosť písomne zrušiť účasť v projekte a tým aj súhlas s uchovávaním a spracovávaním jeho osobných údajov.

4.Vydanie Karty zdravia®.

Záujemca získava Kartu zdravia® hneď po začlenení do projektu, priamo v lekárni (vo výnimočných prípadoch po vzájomnom dohovore inak). Podmienkou je správne uvedenie potrebných údajov v prihláške. Kartu zdravia® zostáva majetkom lekárne, ktorá ju vydala, a je záujemcovi bezplatne zapožičaná. Držiteľ Kartu zdravia® je povinný ju chrániť pred zničením, stratou alebo odcudzením.
Každá Karta zdravia® je a zostáva majetkom Družstva lekární a lekárne, ktorá Kartu vydala. Karta je neprenosná a výhody z nej vyplývajúce môže čerpať iba jej držiteľ.

5.Výhody spojené s účasťou v projekte Karta zdravia®.

Držiteľ Karty zdravia® má nárok na využívanie viacerých výhod. Podmienky čerpania výhod môžu byť zo strany Družstva lekární a jednotlivých lekární priebežne jednostranne menené, najmä ak ide o zmeny súvisiace so zmenami v oblasti legislatívy súvisiacej s poskytovaním lekárenskej starostlivosti. Oznámenie o zmene podmienok čerpania výhod spolu s aktuálnym zoznamom ponúkaných výhod budú vždy zverejnené a dostupné na tejto internetovej stránke, , prípadne budú dostupné k nahliadnutiu aj na vyžiadanie v každej lekárni Družstva lekární v Slovenskej republike.
Medzi poskytované výhody patrí najmä využívanie nadštandardných služieb lekárenskej starostlivosti:

 • meranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu, cukrov a tuku v krvi, stanovovanie celkového srdcovo-cievneho rizika, (vyhodnotenie rizika závažných srdcovo-cievnych komplikácií, najmä infarktu myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhody), ktoré sú prevádzané v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK a Slovenskou lekárnickou komorou v rámci spoločného projektu prevencie kardiovaskulárnych ochorení Vaše srdce
 • ďalšie testy na požiadanie – vredová choroba žalúdka (test na Helicobacter pylori), testy na omamné a psychotropné látky a pod.,
 • bezplatné liekové poradenstvo (objasnenie účinku lieku, správna schéma dávkovania, možné vedľajšie a nežiaduce prejavy, iné upozornenia k užívaniu, informácie k uchovávaniu liekov, atď.),
 • sledovanie liekovej histórie a liekového rizika (sledovanie a zhodnotenie všetkých používaných liekov i výživových doplnkov z hľadiska ich bezpečnosti a účinnosti najmä pri ich kombinácii, základné odporúčania týkajúce sa úpravy životného štýlu a pod.),
 • sledovanie zdravotných údajov a rizík (krvná skupina, alergie, výsledky meraní a pod.),
 • možnosť poskytnutia všetkých služieb aj mimo otváracích hodín po predchádzajúcom dohovore,
 • telefonické poradenstvo a pomoc,
 • špeciálny program pre chronicky chorých pacientov (diabetikov, alergikov, kardiakov, pacientov ZŤP a pod.), Od 1.4.2009 až do odvolania je program pozastavený.Viac o dôvodoch v novinkách.
 • poradenstvo v oblasti dermatologickej kozmetiky,
 • zvýhodnené ceny doplnkového sortimentu (vitamíny, rastlinné prípravky, liečebná kozmetika a pod.).
 1. Strata alebo odcudzenie Karty zdravia®.

Stratu, poškodenie alebo odcudzenie Karty je jej držiteľ povinný bezodkladne ohlásiť v lekárni, ktorá Kartu vydala, prípadne v ktorejkoľvek inej lekárni DL alebo priamo Družstvu lekární, Geromettu 1, 010 01 Žilina, dl@dl.sk.
Nová Karta bude záujemcovi na požiadanie vydaná za úhradu 1,66 EUR (50,- Sk) (bez DPH). Všetky informácie z pôvodnej Karty budú prevedené na novú Kartu.

 1. Ukončenie členstva v programe zákazníckych kariet.

Držiteľ Karty zdravia® môže kedykoľvek písomne požiadať o ukončenie účasti v projekte. Klient, ktorý ukončil účasť v projekte, stráca nárok na všetky výhody vyplývajúce z členstva bez náhrady.
Účasť v projekte je automaticky ukončená smrťou držiteľa Karty, alebo jeho prehlásením za mŕtveho.
Členstvo v projekte Karty zdravia® zaniká automaticky, ak jej držiteľ nevyužije službyniektorej z lekární DL po dobu 90 dní. Držiteľ Karty tým stráca nárok na všetky výhody vyplývajúce z členstva bez náhrady.

 1. Zmena všeobecných obchodných podmienok.

Družstvo lekární i každá lekáreň, ktorá vydáva Karty zdravia® si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienkach, dopĺňanie a rušenie výhod spojených s projektom Kariet zdravia®. Informácia o zmene všeobecných podmienok bude včas uverejnená na internetovej stránke www.kartazdravia.sk a na prístupnom mieste v každej lekárni.

 1. Ukončenie programu zákazníckych kariet.

Družstvo lekární i každá lekáreň, ktorá vydáva Karty zdravia® si vyhradzuje právo na ukončenie projektu Karta zdravia®. Termín prípadného ukončenia bude v dostatočnom predstihu uverejnený na internetovej stránke www.kartazdravia.sk a na prístupnom mieste v každej lekárne. Po termíne ukončenia projektu nebudú žiadne Karty vydávané.

Späť na začiatok stránky